فیزیوتراپی تاندونیت شانه

مارس 29, 2022
تاندونیت شانه

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه التهاب روتاتور کاف یا تاندون دوسر بازو است. روتاتور کاف شما از ماهیچه ها و تاندون های شانه شما تشکیل شده است. آنها استخوان […]